Site Update : ตารางเรียน

แอดมินเพิ่มตารางจองเรียนไว้ในเว็บ Usk8 แล้วค่าาาา

อยู่ในช่วงทดลองใช้งานค่ะ ซึ่งอันนี้ ผู้เรียนไม่สามารถกดจองเองได้ แต่ถ้ามีใครจองเรียนไว้ แอดมินจะลงตารางให้ค่ะ ส่วนคลาสกลุ่ม หรือคลาสฟรีต่างๆ จะแจ้งจำนวนสูงสุดที่สามารถเข้าร่วมไว้ให้

ส่วนการจองเป็นไปตามระเบียบการจองตามเดิมค่ะ … กรณีไม่มีการประกาศสถานที่เรียน ใครจองก่อน ล็อกไว้ที่สถานที่นั้นๆ

Advertisements